Tag: blockchainlagi

  • Blockchain

    Blockchain là gì thì đây là một cuốn sổ cái điện tử được phân phối trên nhiều máy tính, là nơi lưu trữ mọi thông tin giao dịch. #Blockchain #BlockchainLaGi